Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-ftalowy – 0,5L

10,90

Opis

Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-ftalowy – 0,5L

rozcieńczalniki stosowane są do doprowadzania wyrobów do lepkości roboczej, oraz do mycia sprzętu malarskiego po zakończeniu malowania. Rozcieńczalnik zaleca się dozować do wyrobu małymi porcjami, po dodaniu każdej porcji wyrób należy starannie wymieszać. ilość dodanego rozcieńczalnika zależy od wyrobu oraz oczekiwanej lepkości roboczej. rozcieńczalniki należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach z dala od żródeł ciepła i ognia zgodnie z PN-89/C-81400. Produkt szkodliwy, Produkt łatwo palny , zawiera: Benzyna ciężka hydroodsiarczona (ropa naftowa), niskowrząca frakcja naftowa traktowana wodorem, ksylen. Działa szkodliwie, może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia, Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym, Chronić przed dziećmi, Nie wdychać gazy/dymu/par/ rozpylonej cieczy, Nie wylewać do kanalizacji, W przypadku pożaru stosować piasek, ziemię, proszki gaśnicze, środki pianotwórcze, W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Szczegółowe informacje zawarte są w karcie charakterystyki preparatu.

Śnieżka: Pozostałe materiały budowlane

tymczasem razem czy osobno, hisuite huawei na telefon, rekord predkosci, rzucamy złotówką dwuzłotówką i pięciozłotówką, whatssappweb, wampserwer, suma kontrolna rachunku bankowego, mysqli_fetch_array, glosniki genius, odliczenie składek zus od dochodu 2021, 0x8007007e, odpłatne zbycie rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy, tabela danych radiowych, 440 dolarów ile to zł, nginx vs apache, biznes do 100 tys

wózki stihl